فرایند تولید سیمان در شرکت سیمان قاین
Paper ID : 1061-CIE
Authors:
محمدرضا آزاد *1, علی آزاد2
1مهندس معدن/شرکت سیمان قاین
2مهندس معدن
Abstract:
سیمان پودری است که از ترکیبات آلیت، بلیت، آلومینات و فریت تشکیل شده است و بمنظور بهم چسباندن مواد اولیه سنگی استفاده می شود. در این مطالعه فرایندهای کلی تولید سیمان قاین از اکتشاف کانسارهای آهک تا تولید کلینکر و نهایتا سیمان توصیف می شود. اکتشاف آهک شامل مراحل متعددی می باشد که می توان به انتخاب ناحیه، تعریف هدف، محاسبه ذخیره و ارزیابی ذخیره اشاره نمود. سنگ آهگ به مانند تمامی سنگهای ساختمانی به روش کواری استخراج می شود و سپس با دیگر مواد خام تشکیل دهنده سیمان از قبیل مارن، بوکسیت و آهن ترکیب می شود. مواد ترکیب شده در دمای 1400-1450 در کوره برای تهیه کلینکر حرارت داده می شود. کلینکر دانه بندی شده همراه با 3- 5 سنگ گچ ترکیب و سیمان تولید می شود. تولید روزانه سیمان قاین 2600 تن می‌باشد.
Keywords:
سیمان، آهک، کلینکر، سیمان قاین
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)