راهکارهای بالا بردن سطح تکنولوژی کارخانه های سیمان و موانع ومحدودیت های صنعت سیمان در ایران
Paper ID : 1060-CIE
Authors:
سالار ندیمی *1, نعمت احمدی2
1دانشگاه امام خمینی
2دانشجو
Abstract:
صنعت بتن به علل بسیار صنعت پایداری نیست. مصرف حجم بسیاری از مواد خام کرة زمین، تولید گازهای گلخانه ای به علت استفاده از سیمان پرتلند بعنوان چسبانندة اصلی بتن و نتیجتاً افزایش دمای کرة زمین و نیز دوام کم سازه های بتنی از جمله دلایلی هستند که بر تولید حاصل از منابع طبیعی اثر منفی دارند.اطلاعاتزیادیدرزمینهیصنعتسیمانموجوداستکهاینصنعترابهعنوانیکمنتشرکنندهیمهمگازدیاکسیدکربنمعرفیمینماید. انتظارمیرودکهاینصنعتبرایکاهشانتشاراتشوهمچنینشرکتبیشتردرکاهشخطراتناشیاز گرمشدنزمین،تحتفشارهایکنترلیقراربگیرد. اینمهمخواهدبودکهسرمایهدارانصنعتیبامقولهانتشاراتگازهای گلخانهایبیشترآشناشدهودراینجریان،همراهباپدیدارشدنسیاستهاییکهممکناستدرآیندهیاینصنعتتاثیر گذارباشد،همراهباشند. اینمقالهپیشنهاداتی برای بهبود این صنعت در ایران و همچنین موانع اجرای پیشنهادات را ارائه می کند.
Keywords:
صنعت سیمان، گازهای گلخانه ای،تغییرات آب و هوا
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)