آزاد‌سازی تجاری و اثر آن بر خالص صادرات صنعت سیمان
Paper ID : 1058-CIE
Authors:
ندا پیرمحمدی بارده *
مدرس دانشگاه
Abstract:
رشد سریع آزاد‌سازی تجاری توام با افزایش وابستگی متقابل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین پیشرفت بیش از حد فن‌آوری باعث شده است که اصطلاح "‌جهانی‌شدن‌" به یکی از داغترین موضوعات عصر ما تبدیل شود. با‌ وجودیکه از واژه "جهانی‌شدن" برای اشاره به یک پدیده واحد استفاده می‌شود‌، فرایندی یکپارچه نیست و بر ساختار کل اقتصاد اثر‌گذار است. این فرایند دارای اثراتی بر محیط زیست، فرهنگ، نظام سیاسی، توسعه اقتصادی و رفاه در جوامع مختلف جهان می‌باشد‌. در نتیجه، هیچ تعریف واحد و یکپارچه‌ای از جهانی‌شدن وجود ندارد‌، در اصل معنی جهانی‌شدن بستگی به هدف و موضوع بحث دارد. صنعت ‌سیمان یکی از صنایعی است که دارای بیشترین مزیت‌نسبی صادرات در کشور می‌باشد و از جنبه‌های مختلف نقش مهمی در اقتصاد ایران و جهان دارد، بررسی مدام این صنعت با توجه به تحولات سریع جهانی تولید و تجارت و ارتباطات از ضروریات کارا نمودن این صنعت است. هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار آزاد‌سازی تجاری بر خالص صادرات صنعت سیمان در دوره زمانی1392-1362 می‌باشد. برای این سنجش از شاخص‌های متداول جهانی‌شدن شامل (LIT) و (LIT‌‌‌) و رهیافت اقتصاد‌سنجی خود‌‌توضیح‌ برداری با وقفه‌های گسترده‌-(ARDL) استفاده شد. فرضیه مورد بررسی در این مطالعه اینست که آزاد‌سازی تجاری تاثیر مثبتی بر خالص صادرات سیمان خواهد داشت. طبق نتایج با آزاد‌سازی تجاری خالص صادرات سیمان افزایش خواهد یافت. نتایج نشان می‌دهد که رابطه بلند‌مدتی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد. همچنین مقدار ضریب جمله تصحیح خطا بیانگر این است که ضمن وجود تعادل بلندمدت، حرکت به سمت تعادل در این بخش با سرعت بالایی صورت می‌گیرد.
Keywords:
واژگان کلیدی: آزادسازی تجاری- خالص صادرات سیمان- آزمون خودتوضیحی با وقفه های گسترده.
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)