امکان سنجی استفاده از پساب تصفیه خانه های آب در صنعت سیمان
Paper ID : 1057-CIE
Authors:
احمد مسن هرزندی *, نعیمه کاظمیان
کارشناس آزمایشگاه ریز آلاینده - شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
Abstract:
این مقاله به مطالعه امکان سنجی استفاده مجدد از لجن حاصل از مراحل مختلف تصفیه خانه های آب یعنی انعقاد-لخته سازی-فیلتراسیون در صنعت سیمان می پردازد. همچنین بررسی هایی در مورد مشکلات مرتبط با استفاده از این پساب برای مقاصد کشاورزی و یا مسائل زیست محیطی مربوط به دفع این پساب در رودخانه ها ویا دفع در زمین اشاره شده است.
باتوجه به اینکه در تصفیه خانه های آب عمدتا از کلرور فریک برای تصفیه آب استفاده می شود در این بررسی مقدار آهن در پساب حاصل از مراحل مختلف تصفیه خانه های آب در شرایط و زمانهای مختلف عملکرد تصفیه خانه آب مورد ارزیابی قرارگرفته است. علاوه بر آهن مقدار سایر فلزات سنگین از جمله کروم و آرسنیک موجود در پساب نیز اندازه گیری شده است..
Keywords:
لجن مایع،شستشوی معکوس، تصفیه خانه آب، انعقاد
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)