بکارگیری سیستم مبتنی بر RFID در سیستم نگهداری و تعمیرات صنعت سیمان
Paper ID : 1056-CIE
Authors:
صادق درخشنده *1, علی امینی2
1مدین سیستمها و روشها و تضمین کیفیت
2مدیر عامل
Abstract:
در این مقاله متد اولویت بندی تهدیدهای بکارگیری سیستمهای مبتنی بر RFID با بکارگیری روش TOPSIS فازی ارائه گردیده است. تهدیدهای بکارگیری بر اساس معیار های ذهنی و با استفاده از متغییر های زبانی اعداد مثلثی فازی بیان گردیده است و جهت یکسان سازی معیارهای عینی با معیارهای ذهنی از مقادیر عددی مربوطه ، بی مقیاس گردیده است. در این مقاله ابتدا مفاهیم سیستمهای مبتنی بر RFID و کاربردهای آن بیان گردیده است. درادامه کارهای علمی انجام شده در حوزه مدلسازی تهدیدهای بکارگیری سیستم های مبتنی بر RFID تحلیل شده است. و در پایان با مثالی عملی اجرایی بودن مدل ارائه شده در سیستم نگهداری و تعمیرات صنعت سیمان نشان داده شده است.
Keywords:
شناسایی خودکار از طریق فرکانس رادیویی (RFID) ، Fuzzy TOPSIS ، نگهداری و تعمیرات
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)