روش چرخه کلسیم برای بدام اندازی کربن دی‌اکسید در صنعت سیمان
Paper ID : 1055-CIE
Authors:
اکرم عوامی *1, مرتضی برامکی2
1استادیار
2دانشجو
Abstract:
مصرف انرژی و تولید آلودگی ازجمله دی‌اکسید کربن در صنعت سیمان یکی از چالش‌های عمده ‌این صنعت است. حدود 5-7 درصد انتشار دی‌اکسید کربن در جهان ناشی از این صنعت است و برای تولید یک ‌تن سیمان حدود 900 کیلوگرم کربن دی‌اکسید به اتمسفر انتشار می‌یابد. در این مقاله استراتژی‌های بدام اندازی کربن در صنعت سیمان معرفی می‌شوند. روش‌های جداسازی و جذب کربن دی‌اکسید در صنعت سیمان شامل سه دسته کلی پیش از احتراق، احتراق با اکسیژن خالص و بعد از احتراق است که مهمترین چالشها و فرصتهای آنها در این مقاله به صورت کامل بیان می‌شود. همچنین از میان روشهای موجود، روش چرخه کلسیم برای صنعت سیمان کشور پیشنهاد شده است. در این مقاله روش چرخه کلسیم به‌صورت کامل تبیین می‌شوند و یک طرح پیشنهادی بر این اساس شبیه سازی می‌شود. این روش بر اساس فرایند بازگشت‌پذیر تبدیل و جذب عمل می‌کند و مواد در این چرخه بین دو واکنشگر کلساینر و کربنایتور در حال چرخش است که با راندمان بالا و مصرف انرژی پائین، میزان نشر دی‌اکسید کربن در اتمسفر را به حداقل ممکن و حتی صفر می‌رساند.در ایران با توجه به شبیه سازی انجام شده، می توان تا 95 درصد از میزان انتشار کربن دی اکسید در اتمسفر جلوگیری کرد و آن را جذب کرد.
Keywords:
بدام اندازی دی‌اکسید کربن-صنعت سیمان-صرفه‌جویی انرژی- روش چرخه کلسیم
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)