ارزیابی کار آیی مالی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روشهای ویکوروالکتر
Paper ID : 1054-CIE
Authors:
مهدی حاج ابراهیمی *
اموزش وپرورش
Abstract:
مجموعه های صنعتی بر اساس معیارهای مختلف ارزیابی می شوند. برخی از این معیارها، مالی می باشند که از میان معیارهای متنوع مالی، نسبتهای مالی رایج ترین آنهاهستند. به طورمعمول، عملکرد یک سازمان درطول یک دوره ی ثابت زمانی به وسیله اطلاعات حاصل ازصورت های مالی نظیر ترازنامه و سودوزیان و در قالب نسبت های مالی متنوعی منعکس می شود. از طرف دیگر، سرمایه گذاران و ذینفعان برای سرمایه گذاری نیازدارند تا از ابعاد مختلف عملکردی شرکت ها به ویژه ابعاد مالی عملکردآنها آگاهی داشته باشند. در این تحقیق ارزیابی کارایی مالی شرکت های تولیدکننده سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه ، مانندالکترو ویکوربرای سال های 1386تا1390مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون ویل کاکسون وفریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهدکه بین روش های الکترو ویکورتفاوت معناداری برای ارزیابی کارایی مالی شرکت های تولیدکننده سیمان وجودندارد. همچنین برای سال های 1386تا1390براساس روشهای الکترو ویکور شرکت های سیمان کارا و ناکارا ازجنبه ی مالی جداگانه رتبه بندی شده اند. ودرآخرکار طبق نتایج بدست آمده برای هرسال، با استفاده ازروش میانگین کاراترین شرکت هاطی 5سال مشخص گردیده شده است.که نشان می دهد روش ا لکتر دارای بیشترین میانگین رتبه طی پنج سال و روش ویکوردارای کمترین میانگین رتبه می باشد. همچنین شرکت سیمان بهبهان کاراترین شرکت و شرکت سیمان بجنورد ناکاراترین شرکت ازلحاظ کارایی دربین شرکت های تولیدکننده سیمان پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشند.
Keywords:
ا لکتر- روشهای تصمیم گیری چندمعیاره - کارایی مالی - ویکور.
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)