طراحی فضاهای سبز صنعتی کارخانه‌های سیمان در ایران
Paper ID : 1052-CIE-FULL
Authors:
ایمان سعیدی *
هیات علمی/ دانشگاه ملایر
Abstract:
صنعت سیمان در سالهای اخیر رشد چشمگیری در ایران یافته است. از سوی دیگر این صنعت جز آلاینده ترین صنایع به شمار می آید. سهم صنایع سیمان در انتشار گازهای گلخانه‌ای حدود 7 تا 9 درصد است.یکی از راههای کاهش آلودگی این صنعت مهم افزایش فضای سبز پیرامون نقاط انتشار آلاینده‌ها است. فضاهای سبز صنعتی پیرامون کارخانه‌های سیمان چگونه می‌تواند بیشترین حجم بازدهی را در جذب آلودگی‌های این صنعت داشته باشند؟مقاله حاضر، در راستای پاسخ به این سوال، ابتدا با استفاده از چرخه تولید سیمان،کانون های انتشار آلاینده‌های این صنعت را شناسایی کرده سپس الگوهای طراحی فضاهای سبز صنعتی با استفاده از بنیان‌های محیطی را برای کاهش آلاینده های محیطی ارایه داده است.
Keywords:
فضای سبز، کارخانه سیمان، آلودگی، گازهای گلخانه ای .
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)