امکانسنجی استفاده از علف وتیور در جهت گیاه‌پالایی و جذب فلزات سمی محوطه کارخانه‌های سیمان ایران
Paper ID : 1051-CIE-FULL
Authors:
ایمان سعیدی *1, حسن دارابی2
1هیات علمی/ دانشگاه ملایر
2دانشگاه تهران
Abstract:
یکی از راه‌کارهای کاهش آلودگی‌های روزافزون کارخانه های سیمان استفاده از توانایی«گیاه‌پالایی» برخی گونه‌های گیاهی می‌باشد.گیاه پالایی از جمله روش هایی است که سالهای اخیر به عنوان تکنولوژی سبز و ارزان قیمت در سراسر جهان بسیار به آن توجه شده است.علف وتیور یکی از گیاهان به کار رفته در این راستا در مقیاس جهانی است. این گیاه دارای صفات ویژه‌ای از جمله جذب فلزات سنگین، مقاومت در برابر خشکی، شوری، قلیایی، اسیدی و سدیمی بودن خاک است. در این تحقیق پتانسیل بالای وتیور برای کاشت در محوطه کارخانه‌های سیمان ایران برای کاهش آلودگی-های خاک و آب ارائه شده است. روش تحقیق از نوع تحلیل ثانوی و با ارائه نتایج آزمایش محققان مختلف در زمینه آلودگی‌های صنعت سیمان و استفاده از خاصیت گیاه پالایی وتیور است. در ابتدا وضعیت انتشار این آلاینده‌ها بر اساس چرخه تولید سیمان مورد بررسی قرار گرفت. پس از شناخت آلودگی‌های غالب این صنعت، پتانسیل‌های وتیور گرس در راستای جذب برخی آلاینده‌های صنعت سیمان ارائه شد. در ادامه راهکارهای اجرایی برای کاشت این گونه گیاهی پیشنهاد شد و در نهایت وتیور به عنوان یکی از گونه‌های گیاهی انعطاف پذیر نسبت به شرایط محیطی پیرامون کارخانه-های سیمان و مناسب برای گیاه پالایی این گونه فضاها معرفی شد.
Keywords:
کارخانه سیمان، وتیور، گیاه پالایی، آلودگی سیمان.
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)