اصول و مبانی انتخاب گیاه جهت توسعه فضای سبز صنعت سیمان ایران
Paper ID : 1050-CIE-FULL
Authors:
ایمان سعیدی *1, حسن دارابی2
1هیات علمی/ دانشگاه ملایر
2دانشگاه تهران
Abstract:
صنعت تولید سیمان یکی از آلاینده ترین صنایع در ایران محسوب می‌شود. امروزه بخشی از این آلایندها با بکارگیری تکنولوژی‌های خاص تولید، قابلیت کنترل دارد اما باز هم محیط پیرامونی به شدت تحت تاثیر فعالیت این واحدهای صنعتی است.این در حالی است که با انتخاب مناسب گیاهان و الگوی کاشت هدفمند می‌توان پیامدهای زیست محیطی انتشار این آلاینده‌ها را تقلیل داد.کاشت گونه های گیاهی مناسب با هزینه‌های کمتر و کارکرد بلند مدت تر نه تنها قابلیت کاهش اثرات این آلودگی‌ها را داشته بلکه محیطی زنده و فعال را در پیرامون این واحدها ایجاد می‌کند. بر این مبنا مقاله پیش رو در پی پاسخ به این سوال است: در انتخاب و کاشت گونه‌های گیاهی با هدف کاهش آلودگی‌های صنعت سیمان چه اصول و مبانی را باید در نظر داشت؟ برای دستیابی به این پاسخ در ابتدا عوامل تاثیرگذار بر رشد گیاهان در این فضاها مورد بررسی قرار گرفت. سپس انتظارات و اهداف مورد نظر برنامه ریزان شناسایی شد. در ادامه با تجزیه تحلیل شرایط محیطی و اهداف توسعه فضای سبز، اصول طراحی اکولوژیک کاشت در فضاهای سبز صنعت سیمان در چهار دسته ارائه شد: 1- درک واقعیت‌های محیطی2- توجه به انعطاف پذیری اکولوژیک گونه گیاهی3- توجه به تاب آوری اکولوژیک جامعه گیاهی 4- توجه به خاصیت گیاه پالایی. در نهایت با در نظر گرفتن این اصول، راهبردهای طراحی کاشت این فضاها پیشنهاد شد.
Keywords:
صنایع سیمان، جوامع گیاهی، گیاه پالایی، طراحی اکولوژیک
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)