برآورد تابع تقاضای گازطبیعی و برق در صنعت سیمان کشور با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری
Paper ID : 1048-CIE-FULL
Authors:
زهره شیرانی فخر *1, رحمان خوش اخلاق2, علیمراد شریفی2
1دانشگاه اصفهان
2عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
Abstract:
صنعت سیمان در ایران در سال های اخیر رشد چشم گیری را از نظر محصولات تولیدی تجربه نموده است و در بین صنایع انرژی بر پس از صنعت آهن و فولاد بیشترین مصرف انرژی را دارا می باشد. لذا شناخت ساختار تقاضای گاز طبیعی و برق در این صنعت و برنامه ریزی برای تامین این حامل های انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده است کشش های قیمتی و تولیدی تقاضای گاز طبیعی و برق در صنعت سیمان کشور با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری برآوردشود. مدل سری زمانی ساختاری دارای جزء غیرقابل مشاهده‌ی روند است که با بکارگیری الگوریتم فیلتر کالمن از طریق روش حداکثر درستنمایی برای دوره زمانی 1390-1360، برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که ماهیت روند تابع تقاضای برق از نوع روند هموار و به صورت غیر خطی است و ماهیت روند تابع تقاضای گاز طبیعی از نوع روند محلی و غیرخطی حرکت می کند. همچنین، با توجه به توابع تقاضای برآورد شده، کشش قیمتی تقاضای گاز طبیعی و برق در صنعت سیمان در کوتاه‌مدت و بلندمدت کمتر از یک است. کشش تولیدی گاز طبیعی و برق در کوتاه مدت بزرگتر از واحد و در بلندمدت کوچکتر از واحد می باشد. همچنین تغییر دما روی تقاضای گاز طبیعی در صنعت سیمان کشور اثری ندارد ولی روی تقاضای برق در این صنعت تاثیرگذار است. با توجه به اینکه دوره مورد بررسی شامل سالهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی نیز می باشد، نتایج حاکی از ان است که اجرای این قانون بر مقدار تقاضای برق و گاز طبیعی در این صنعت تاثیری نداشته و منجر به کاهش مصرف این حامل ها در صنعت سیمان نشده است.
Keywords:
تقاضای انرژی- گاز طبیعی- برق- صنعت سیمان- مدل سری زمانی ساختاری
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)