بررسی اثر هیدروژن پراکسید در تولید محصولات سبک بر پایه سرباره فعال شده با قلیا
Paper ID : 1040-CIE-FULL
Authors:
ابراهیم نجفی کانی *1, آزاده ترامشلو2, علی اله وردی3
1دانشگاه سمنان
2دانشجو/دانشگاه سمنان
3دانشگاه علم و صنعت ایران
Abstract:
در حال حاضر سبکی و استحکام ساختمان و همچنین سازگاری مصالح با محیط زیست از مولفه های مهمی است که مد نظر طراحان و دست اندرکاران صنعت ساختمان می باشد. در نتیجه تلاش های بسیاری برای تولید مصالح ساختمانی سبک سازگار با محیط زیست صورت گرفته است. تاکنون مطالعات کمی بر روی مواد سبک فعال شده با قلیا به ویژه بر پایه سرباره کوره بلند ذوب آهن انجام شده است. در این کار سنتز مواد سیمانی سبک بر پایه سرباره کوره بلند ذوب آهن فعال شده با قلیائها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور افزودنی آب اکسیژنه (هیدروژن پراکسید) به عنوان ماده فعال سبک ساز انتخاب شد. پس از ساخت و عمل آوری نمونه های سرباره فعال شده با قلیا که حاوی هیدروژن پراکسید بوده اند، خواص مکانیکی و دانسیته محصولات مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمونه حاوی 6/0 درصد آب اکسیژنه، دانسیته gr/cm3 15/1 و مقاومت Mpa 67/21 (به ترتیب با 24/39 و 77/70 درصد کاهش نسبت به نمونه مرجع) را از خود نشان داد. در بررسی های انجام شده از آنالیز FTIR و توزیع حفرات نیز نتیجه شد که این روش سبک سازی هم بر ساختار فیزیکی و هم ساختار مولکولی مواد حاصل اثر گذاشته اند.
Keywords:
مواد سبک، سرباره فعال شده با قلیائیها، آب اکسیژنه، دانسیته، مقاومت فشاری
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)