آنالیز تحلیلی و عددی تنش در رینگ کورهای دوار
Paper ID : 1038-CIE-FULL
Authors:
امیر حسین شانه چی *1, حمید رضا قربانی2
1کارشناس فنی .بازرس فنی/سیمان زنجان
2سرپرست دپارتمان پخت/سیمان زنجان
Abstract:
رینگهای غلطان و متحرک اعضاء نگهدارنده ی کوره های دوار هستند که غالبا در معرض تنشهای دینامیکی گوناگون قرار دارند. این تنشها تحت تاثیر بار وزن کوره و مواد تغذیه اولیه و دوران کوره به واسطه ی تغییرات دمایی، ایجاد شده اند. بنابراین پیشگویی رفتار رینگ و ارزیابی زمان سرویس برای محاسبه ی این تنشها با دقت ممکنه امری ضروری به حساب می اید.
در این مقاله به معرفی و آنالیز توزیع تنش در سطح بیرونی رینگ کوره دوار در زمان کار کرد (چرخش کوره) با استفاده از نظریه و سیموله ی المان محدود پرداخته شده است. در آنالیزهای تئوری، تنش نهایی از ترکیب تنشهای حرارتی، خمشی و تماسی بدست می آید. برای بدست آوردن تنش خمشی، کوره شامل تیکه گاه ساده، تیر نامعین و تحت تاثیر بارهای استاتیک و قرینه و تئوری کاستیگلیانو به کار گرفته شده است.
تنشهای حرارتی با فرض توزیع دمایی خطی و غیر خطی سر تا سر ضخامت رینگ بدست می آید. تنش های تماسی بین رینگ و غلطک با استفاده از قضیه تماس هرتز بدست می آید. تنش های خمشی ،حرارتی و تماسی به شکل عددی در یک شبیه سازی جداگانه بدست می آید. در قسمت تئوری شرایط محدود فرض شده است. همه ی نتایج بدست آمده با هم همخوانی داشته به علاوه مدل یک رینگ واقعی تحت تاثیر هم زمان تمامی بارها نیز مدل سازی شده است اختلاف بین نتایج بدست آمده و تئوری اساسا به علت لغزش بین رینگ و غلطک می باشد، در کل توافق بدست آمده خوب ارزیابی می شود
Keywords:
کوره - رینگ- تنش- انالیز عددی -انالیز تحلیلی
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)