بررسی ابعاد مدیریت انرژی در کارخانه تولید سیمان
Paper ID : 1033-CIE-FULL
Authors:
محمدرضا نیکومنش *, نیلوفر رجبی
دانشجو
Abstract:
استاندارد اروپایی سیستم مدیریت انرژی EN16001 بعنوان استانداردی جدید و فراگیر در سطح اروپا از اواخر سال 2009 میلادی با هدف کاهش شاخص شدت مصرف انرژی و به تبع آن کاهش هزینه های حاملهای انرژی و همچنین کاهش آلاینده های زیست محیطی تدوین و معرفی گردید. از آنجاکه صنعت سیمان یکی از صنایع انرژی بر (به لحاظ مصرف حامل های انرژی الکتریکی و حرارتی) محسوب می شود، ضرورت ورود بحث مدیریت انرژی در این صنعت بیش از پیش احساس می شود. در این تحقیق سعی شده که با مبنا قرار دادن الزامات این استاندارد اعم از وجود خط مشی در سازمان، انجام آموزش در زمینه مدیریت انرژی، وجود مدیر انرژی (وکمیته انرژی)، انجام ممیزی انرژی و انجام برنامه های بهبود انرژی به بررسی وجود رابطه و اولویت بندی عوامل موثر در استقرار سیستم مدیریت انرژی با هدف کاهش هزینه ها در گروه صنایع سیمان پرداخته شود.
Keywords:
سیستم، مدیریت، انرژی، سیمان، هزینه
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)