راهکارهایی جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در صنعت سیمان
Paper ID : 1031-CIE-FULL
Authors:
الهام اسمعیلی پور ماسوله *
پژوهشگر/موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
Abstract:
چکیده
روند کنونی عرضه و مصرف انرژی از لحاظ اقتصادی، زیست محیطی و یا اجتماعی نمی‌تواند پایدار باشد و باید یک انقلاب انرژی با تمرکز بر فناوری‌های انرژی کم کربن در صنعتی همچون سیمان صورت گیرد. به همین منظور در این مقاله چهار فناوری موثر بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شامل فناوری کارایی انرژی حرارتی و الکتریکی، استفاده از سوخت‌های جایگزین، جایگزینی کلینکر و جذب و ذخیره‌سازی کربن ‌به همراه محدودیت‌ها و ضرورت‌های هریک و نیز نقشه‌راه مورد نیاز جهت اجرای این فناوری‌ها تشریح شده‌ و در نهایت سیاست‌های حمایتی دولت برای پیاده‌سازی و اجرای هریک از این فناوری‌ها ارائه شده است.
Keywords:
کلمات کلیدی: سیمان، گازهای گلخانه‌ای، نقشه‌راه
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)