مدیریت مواد خام کارخانه سیمانغرب با استفاده از نمودارهای کنترلی بمنظور پیش‌بینی همگن‌شدگی و عیار مواد
Paper ID : 1029-CIE
Authors:
فرشاد دارابی گلستان *1, اردشیر هزارخانی2
1امیرکبیر
2دانشگاه امیرکبیر
Abstract:
هدف از این مقاله طراحی سیستم نمونه‌برداری، بررسی نوسان‌های عیار بار ورودی و همگن‌سازی بهینه جهت تامین خوراک آسیای کارخانه می‌باشد. با بکارگیری روش‌های کنترل کیفیت همچون بازرسی، نمودارهای کنترلی، نمودار پارتو و تجزیه و تحلیل روند مدیریت کنترل کیفیت صورت می‌گیرد. با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه بر روی مواد اولیه کارخانه سیمان‌غرب در ورود به انبار و قبل از ورود به آسیا‌ در مدت زمان 120 ساعت مشخص می‌گردد که نمودار کنترلی L.S.F نمونه‌ها حول میانگین آن یعنی 987/0 نشان می‌دهد که تعدادی از موارد نمونه‌برداری شده خارج از کنترل هستند. برای نمونه‌های بدست امده از 120 ساعت (40 زیر گروه) به طور متوسط 18 ساعت (6 زیر گروه) مقادیر بالاتر از UCL و تعداد 6 زیر گروه هم مقادیر کمتر از LCL نشان می‌دهند که اختلاف این زیر گروه‌ها با حد کنترل از بالا و پایین به ترتیب زیاد و کم می‌باشد و یا به نوعی امکان تحت کنترل بودن از پایین بیشتر است. با ترسیم دامنه تغییرات در سه موقعیت از دامنه UCL خارج می‌گردد و در بقیه موارد در محدوده قابل کنترل جای می‌گیرد. بطور کلی نمودار کنترلی نمونه‌های برداشت شده از روی نوار نقاله با محوریت مقدار L.S.F مبناء یعنی 975/0 مقادیر خارج از کنترل فقط در غلظت‌های بالاتر از مقدار میانگین وجود دارند که نشان از غلظت بالای آهک در مواد اولیه کارخانه است که برای رفع این معضل باید برای پایین آوردن میزان L.S.F به میزان مشخصی از مارل تیتر پایین یعنی خاک رس اضافه نمود تا به L.S.F استاندارد برسیم.
Keywords:
نمودارهای کنترلی، مدیریت کنترل کیفیت، L.S.F، UCL، LCL.
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)