بررسی سیستمهای کنترل غبار غیرفعال در صنایع معدنی
Paper ID : 1027-CIE
Authors:
معصومه امین *
مهندس / آزاد
Abstract:
کنترل غبار عبارت است از بکارگیری روشهای مختلف مهندسی برای جلوگیری از تولید و انتشار غبار. اولین قدم در کنترل غبار پیشگیری از تولید غبار است. با توجه به اینکه در اغلب موارد نمیتوان بطور کامل از تولید غبار جلوگیری نمود، باید با استفاده از روشهای مختلف کنترل غیرفعال(منفعل)، سیستمهای غبارنشان و غبارگیرها مانع انتشار غبار گردید. سیستمهای کنترل غیرفعال غبار شامل روشهایی است که بدون استفاده از انرژی (مانند آب و برق) از انتشار غبار جلوگیری می نماید.
در ساده ترین شکل، این سیستمهای کنترل چیزی بیش از توجه به موارد مهندسی هنگام طراحی نقاط انتقال برای کاهش جریان هوا نمیباشد.
جریان هوای داخل سیستم میتواند با به حداقل رساندن هوای وارد شده به نقطه انتقال ، ساخت محفظه به اندازه کافی بزرگ برای آرام کردن یا به حداقل رساندن جریان هوا و بکارگیری کنترل های بیشتر برای آرام کردن جریان هوا مدیریت شود. وقتی سرعت هوا کاهش یافت، ذرات شناور در هوا آنقدر سنگین هستند که سرعت هوا نمی تواند آنها را نگه دارد و سقوط میکنند.
یک رویکرد پیشرفته در کنترل غبار منفعل بکارگیری شوتهای مهندسی شده است. اساسا این شوتها پروفیل جریان مواد را فشرده نموده و قطع جریان مواد هنگام انتقال را به حداقل میرساند. نگهداشتن مواد در یک بدنه یکپارچه مقدار هوای القایی به نقطه انتقال را کاهش میدهد؛ مسیر مواد را کنترل کرده ، ضربه و در نتیجه تولید غبار را کاهش میدهد.
Keywords:
کنترل غبار – غیرفعال – شوت – اسکرت – پرده غبار
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)