جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت با تاکید بر ساخت کارخانه های تولید سیمان
Paper ID : 1026-CIE
Authors:
پیمان آقابابایی دهکردی *1, کبری آقابابایی دهکردی2
1دانشگاه تهران
2کارشناس امور قراردادها
Abstract:
سرمایه گذاری مقوله ای مهم در توسعه صنعت به خصوص سیمان است. فقدان سرمایه لازم بیش از پیش، کشورهای در حال توسعه را برای توسعه صنعت مواجه کرده است. ترتیبات جذب سرمایه، به مثابه فرصتی است، به منظور جذب سرمایه از فراسوی مرزها است. با توجه افزایش رقابت در جذب سرمایه خارجی و علاقه کشورهای سرمایه پذیر به سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و رجوع به منابع اصیل حقوقی، پس از بررسی انواع روشهای جذب سرمایه گذاران خارجی، و موانع تحقق، این نتیجه حاصل شد که اگرچه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بخش بزرگی از موانع را برطرف کرده است و لیکن برخی موانی هنوز باقی است.
Keywords:
ترتیبات جذب سرمایه، فاینانس، بیع متقابل، یوزانس، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)