حذف یون فلوئورید با استفاده از خمیر سیمان
Paper ID : 1020-CIE-FULL
Authors:
سید آرش ملک نیا *1, علیرضا نظری علوی2
1دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
2هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
Abstract:
اهداف این مطالعه بررسی امکان استفاده از خمیر سیمان به عنوان ماده جایگزین برای حذف یون فلوئور و بررسی ظرفیت حذف یون فلوئورید توسط خمیر سیمان است. آزمایش هایی برای بررسی و مقایسه مواد دارنده کلسیم همچون خمیر سیمان، سیمان و آهک انجام شد. خمیر سیمان در رقابت با آهک ( ماده رایج حذف کننده فلوئورید) بود. یون فلوئور به صورت ته نشین شده به صورت CaF2و یا جذب سطحی شده از محیط حذف می شود. در یک فرایند ناپیوسته و با استفاده همزمان آهک و خمیر سیمان( 55 تا 65 درصد حجمی- حجمی)، پساب خروجی به میزان قابل قبول 25 میلی گرم در لیتر یون فلوئور رسید. واکنشهای حذف فلوئورید توسط خمیر سیمان به شدت تحت تاثیر pHبودند و pH بهینه برای حذف فلوئور توسط خمیر سیمان بین 7 تا 11.5 به دست آمد. نتایج آزمایش ها نشان داد که خمیر سیمان ظرفیت حذف فلوئور خوبی دارد، به طوریکه اسید هیدروفلوئوریک با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر، به سرعت به غلظت حدود 25 میلی گرم در لیتر می رسد. این نتایج نشان می دهد که خمیر سیمان جایگزین مناسب آهک برای حذف فلوئور می باشد.
Keywords:
یون فلوئور- خمیر سیمان- آهک- سیمان
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)