مدیریت مصرف انرژی در صنایع سیمان و گچ بر مبنای استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان در کنترل کننده های برنامه پذیر
Paper ID : 1013-CIE-FULL
Authors:
فرهاد کریمی نژاد *, رضا کی پور, یوسف علی نژادبرمی
دانشگاه سمنان
Abstract:
مدیریت )یا بهینه سازی ) مصرف انرژی، به معنی تنظیم برنامه و ایجاد ساختار و سازماندهی مناسب برای کنترل و نظارت
دائم بر نحوۀ بکارگیری منابع انرژی، همچنین بازنگری مرتب و مستمر در تعیین سهم صورتهای مختلف انرژی برای مصرف،
ارتقاء سطح تکنولوژی، و اعمال اهرمهای لازم برای افزایش کارآیی و اثربخشی، و به بیان دیگر، میل به بهره وری بالاتر، در
مصرف انرژی می باشد. در صنعت سیمان و گچ حدود 07 درصد مصرف کننده ها موتور های القایی هستند، به این منظور
در این مقاله به مدیریت انرژی در این موتور ها پرداخته شده است. برای برآورد بهره وری روش هایی شامل روش اصلاح
مدار معادل و الگوریتم مورچگان ارائه شده است، که به مولفه های اندازه گیری جریان استاتور، ولتاژ استاتور، قدرت ورودی،
مقاومت استاتور و سرعت روتور موتور وابسته است. الگوریتم مورچگان برای تعیین پارامترهای مدار معادل به طوری که
خطای بین داده های اندازه گیری ومقادیر تخمین زده شد به حداقل برسد استفاده شده است که این داده ها را در PLC
کد نویسی و در هنگام کار خط تولید باعث کنترل مداوم و مدیریت انرژی در آن می شود.
Keywords:
الگوریتم جامعه مورچگان- بهینه سازی- مدیریت انرژی- کنترل کننده برنامه پذیر ( PLC )
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)