آنالیز کیفی عناصر سیمان به روش فعالسازی نوترونی بر مبنای پرتوهای گامای تاخیری
Paper ID : 1000-CIE-FULL
Authors:
احسان افتخاری زاده *1, سید امیر حسین فقهی2, اسماعیل بیات2
1دانشگاه شهید بهشتی تهران
2دانشگاه شهید بهشتی
Abstract:
تعیین مقدار عناصر اصلی سیمان (کلسیم، منیزیم، آهن،آلومنیوم،سیلیکن) در تولید انواع مختلف آن براساس استانداردهای گوناگون نقشی اساسی در صنعت سیمان دارد. انواع سیمان شامل سیمان پرتلند نوع 1 تا 5 می‌باشد که بر اساس استاندار‌های مختلفی از جمله آمریکا و اروپا و ... ساخته می‌شود.روش‌های رایج آنالیز مواد خام سیمان شامل روش شیمیایی،XRF ،PGNAA وDGNAA می‌باشند. از این میان سیستم DGNAA سادگی بیشتری دارد و همچنین در این روش آشکارساز توسط نوترون متحمل آسیب پرتویی نمی شود و همچنین از دقت بسیار بالاتری به نسبت سایر روش‌ها برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش DGNAA سیمان بطور کیفی مورد بررسی قرار گرفت که به استثنای سیلیکن عناصر اصلی دیگر موجود در سیمان بخوبی مشخص شدند.
Keywords:
: آنالیز سیمان- فعال سازی نوترونی تاخیری-DGNAA
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)