نتیجه داوری کلیه مقالات
2013-11-05
نتیجه داوری کلیه مقالات

 

 

 

 

 

متن کامل خبر به همراه وضعیت مقالات

فرمت ارایه پوستری

 فرمت ارایه پوستری انگلیسی (Poster format)

فرمت ارایه شفاهی (Oral presentation format)